TuanBeo18  đã giết  Captain Ivy  - 5 giờ trước
SubarFiR  đã giết  Uruchi [STR]  - 5 giờ trước
Endovene  đã giết  Tiger Girl  - 5 giờ trước
R3KT  đã giết  Lord Yarkan [STR]  - 5 giờ trước
TuanBeo18  đã giết  Isyutaru  - 5 giờ trước
TwisterMoon  đã giết  Demon Shaitan [STR]  - 5 giờ trước
SubarFiR  đã giết  Isyutaru [STR]  - 5 giờ trước
TwisterMoon  đã giết  Uruchi  - 5 giờ trước
TwisterMoon  đã giết  Demon Shaitan  - 6 giờ trước
B4NG3R  đã giết  Lord Yarkan  - 6 giờ trước
TwisterMoon  đã giết  Isyutaru  - 6 giờ trước
Shizuya  đã giết  Captain Ivy  - 6 giờ trước
TwisterMoon  đã giết  Uruchi [STR]  - 6 giờ trước
Shizuya  đã giết  Cerberus  - 6 giờ trước
TwisterMoon  đã giết  Isyutaru [STR]  - 6 giờ trước
TwisterMoon  đã giết  Demon Shaitan [STR]  - 7 giờ trước
TwisterMoon  đã giết  Demon Shaitan  - 7 giờ trước
TwisterMoon  đã giết  Tiger Girl  - 7 giờ trước
TwisterMoon  đã giết  Lord Yarkan [STR]  - 7 giờ trước
TwisterMoon  đã giết  Dark Soul  - 7 giờ trước
BoWinG  đã giết  Lord Yarkan  - 7 giờ trước
US_KingKong  đã giết  Isis  - 7 giờ trước
US_Cardio_Oo  đã giết  Anubis  - 7 giờ trước
BoWinG  đã giết  Isyutaru  - 7 giờ trước
BoWinG  đã giết  Uruchi  - 7 giờ trước
BoWinG  đã giết  Isyutaru [STR]  - 8 giờ trước
CN_V9  đã giết  Uruchi [STR]  - 8 giờ trước
US_Cardio_Oo  đã giết  Neith  - 8 giờ trước
US_KinG_I  đã giết  Selket [STR]  - 8 giờ trước
Zummm  đã giết  Demon Shaitan [STR]  - 8 giờ trước
Reborn  đã giết  Demon Shaitan  - 8 giờ trước
Gundogan  đã giết  Lord Yarkan [STR]  - 8 giờ trước
__JV__  đã giết  Tiger Girl  - 8 giờ trước
JunioreK  đã giết  Cerberus  - 9 giờ trước
__JV__  đã giết  Isyutaru  - 9 giờ trước
BoWinG  đã giết  Uruchi  - 9 giờ trước
TwisterMoon  đã giết  Baal  - 9 giờ trước
BoWinG  đã giết  Lord Yarkan  - 9 giờ trước
Morbius  đã giết  Isyutaru [STR]  - 9 giờ trước
TwisterMoon  đã giết  Demon Shaitan [STR]  - 9 giờ trước
TwisterMoon  đã giết  Karkadann [STR]  - 9 giờ trước
Jackob  đã giết  Demon Shaitan  - 10 giờ trước
Priority  đã giết  Uruchi [STR]  - 10 giờ trước
Jackob  đã giết  Uruchi  - 10 giờ trước
JunioreK  đã giết  Captain Ivy  - 10 giờ trước
_Disturbed_  đã giết  Isyutaru  - 10 giờ trước
__JV__  đã giết  Tiger Girl  - 10 giờ trước
_Disturbed_  đã giết  Lord Yarkan  - 10 giờ trước
Fuddy  đã giết  Simulation  - 10 giờ trước
Gundogan  đã giết  Lord Yarkan [STR]  - 10 giờ trước
Thông tin Server
 • Người Online: 640/6000
 • Giờ Server: 
 • CAP: 100
 • Race: CH
 • PC Limit: 2
 • IP Limit: 4
 • Giới hạn Guild member: 24
 • Giới hạn liên minh: 2
Công thành chiến
 • Công thành chiến: Sunday 20:00
 • Jangan Fortress Jangan: Không chiếm
 • Bandit Fortress Bandit: HallOfFame
 • Hotan Fortress Hotan: Không chiếm
 • Constantinople Fortress Constantinople: Không chiếm
Unique Kills
 • Fuddy đã giết  Demon Shaitan [STR]  - 1 phút trước
 • Fuddy đã giết  Lord Yarkan  - 11 phút trước
 • Fuddy đã giết  Cerberus  - 18 phút trước
 • BuriedAlive đã giết  Tiger Girl  - 29 phút trước
 • FLAMAD đã giết  Demon Shaitan  - 29 phút trước
 • More
Job Kills