ĐỌC DƯỚI ĐÂY TRƯỚC KHI BẠN ĐĂNG KÝ

  1. Vì sự an toàn của chính bạn, đừng sử dụng ID / PW tương tự trong các máy chủ khác
  2. Nhập một địa chỉ email thực và an toàn. TRÁNH SỬ DỤNG YAHOO, nó đang chặn thư của chúng tôi!
  3. Bạn phải kích hoạt tài khoản của mình bằng cách nhấp vào Liên kết bạn sẽ nhận được trong e-mail của mình..
  4. Đóng góp có sẵn sau khi bạn xác nhận tài khoản của bạn.
https://github.com/igoshev/laravel-captcha
-->