POSEIDON IS ONLINE NOW

  GRAND OPENING IS IN

  Mulan  đã giết  Cerberus - 4 phút trước
  Tyson  đã giết  Dark Soul - 19 phút trước
  george35  đã giết  Lord Yarkan [STR]  - 42 phút trước
  Native  đã giết  Demon Shaitan - 47 phút trước
  Mulan  đã giết  Khulood - 50 phút trước
  Tyson  đã giết  Uruchi [STR]  - 50 phút trước
  darkmastah  đã giết  Lord Yarkan - 51 phút trước
  InFinity  đã giết  Anubis - 52 phút trước
  Kalosha  đã giết  Isyutaru [STR]  - 54 phút trước
  Kalosha  đã giết  Demon Shaitan [STR]  - 58 phút trước
  7AFAR  đã giết  Isis - 59 phút trước
  Tsuki  đã giết  Tiger Girl - 1 giờ trước
  Tsuki  đã giết  Uruchi - 1 giờ trước
  Italia  đã giết  Selket [STR] - 1 giờ trước
  _Just4You_  đã giết  Neith - 1 giờ trước
  ATM  đã giết  Cerberus - 1 giờ trước
  CamilaSofia  đã giết  Homocidal Santa - 1 giờ trước
  Vanilus  đã giết  Uruchi [STR]  - 2 giờ trước
  Flawless  đã giết  Isyutaru - 2 giờ trước
  george35  đã giết  Isyutaru [STR]  - 2 giờ trước
  __NOYAN__  đã giết  Tiger Girl - 3 giờ trước
  7AFAR  đã giết  Lord Yarkan - 3 giờ trước
  Anaxonamoon  đã giết  Uruchi - 3 giờ trước
  george35  đã giết  Uruchi [STR]  - 3 giờ trước
  Mero_Matrix  đã giết  Cerberus - 3 giờ trước
  Flawless  đã giết  Demon Shaitan - 3 giờ trước
  Kalosha  đã giết  Demon Shaitan [STR]  - 3 giờ trước
  Kalosha  đã giết  Isyutaru [STR]  - 3 giờ trước
  Flawless  đã giết  Isyutaru - 4 giờ trước
  darkmastah  đã giết  Captain Ivy - 4 giờ trước
  Atik  đã giết  Simulation - 4 giờ trước
  Saitama  đã giết  Tiger Girl - 4 giờ trước
  Tyson  đã giết  Karkadann [STR] - 5 giờ trước
  UveyS_  đã giết  Uruchi [STR]  - 5 giờ trước
  Null  đã giết  Cerberus - 5 giờ trước
  Tsuki  đã giết  Demon Shaitan - 5 giờ trước
  Kalosha  đã giết  Isyutaru [STR]  - 5 giờ trước
  Lullaby  đã giết  Lord Yarkan [STR]  - 5 giờ trước
  _Just4You_  đã giết  Isyutaru - 5 giờ trước
  Lullaby  đã giết  Demon Shaitan [STR]  - 5 giờ trước
  Flawless  đã giết  Uruchi - 5 giờ trước
  _Just4You_  đã giết  Lord Yarkan - 5 giờ trước
  xXYURAXx  đã giết  Tiger Girl - 6 giờ trước
  Tyson  đã giết  Dark Soul - 6 giờ trước
  _Just4You_  đã giết  Anubis - 6 giờ trước
  Dignity  đã giết  Isis - 6 giờ trước
  darkmastah  đã giết  Isyutaru - 6 giờ trước
  darkmastah  đã giết  Cerberus - 7 giờ trước
  _Just4You_  đã giết  Haroeris - 7 giờ trước
  Lullaby  đã giết  Uruchi [STR]  - 7 giờ trước
  Would you like to receive notifications from Electus Online?
  ConfirmDecline