Sorry, there are no Troubleshooting's yet.
Thông tin Server
  • Người Online: 1027/3500
  • Giờ Server: 
  • CAP: 100
  • Race: CH & EU
  • PC Limit: 2 (+1 Staller)
  • IP Limit: 4 (+1 Staller)
  • Giới hạn Guild member: TBA
  • Giới hạn liên minh: TBA