OPEN BETA IS ONLINE

  GRAND OPENING IS IN

  HoanDzhas killed54fds- 6 ore în urmă
  HoanDzhas killed500- 6 ore în urmă
  HoanDzhas killed400- 6 ore în urmă
  HoanDzhas killed300- 6 ore în urmă
  HoanDzhas killed200- 6 ore în urmă
  HoanDzhas killed100- 6 ore în urmă
  TunnelVisionhas killedNature- 8 ore în urmă
  Would you like to receive notifications from Electus Online?
  ConfirmDecline